Privacyverklaring EIBE

Het Erasmus Institute for Business Economics verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van het Erasmus Institute for Business Economics, hierna genoemd EIBE. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

EIBE gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
EIBE verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

a. onze website bezoekt en video’s op onze website bekijkt;
b. via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt
c. een verzoek doet voor nadere informatie over het aanbod van EIBE en de door haar gefaciliteerde werkmaatschappijen;
d. zich inschrijft voor een event, programma, workshop, cursus of training, aangeboden via EIBE (hierna ‘programma’ genoemd);
e. zich inschrijft om berichten te ontvangen van EIBE.

EIBE verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

a. naam, adres, email-adres;
b. in geval van inschrijving in een programma: ook telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, factuuradres, bankrekeningnummer (van uzelf of dat van de betalende organisatie), het programma  waarvoor u zich heeft ingeschreven en eventueel de tussen u en EIBE gemaakte nadere afspraken;
c. als u enige pagina van onze website bezoekt of de video’s bekijkt, verkrijgen en bewaren we automatisch op onze server de gegevens die uw browser verstrekt, met name uw  IP-adres, ‘cookie’-informatie en de pagina die u bezoekt;
d. informatie voor gedetailleerde analyse, die ons helpen om onze website, evenals een bestaande video en onze services te verbeteren en/om te kunnen bepalen welke inhoud we in de toekomst we zouden moeten aanbieden.

EIBE kan de informatie die we van u verzamelen op de volgende manieren gebruiken:

a. om contact met u op te nemen met voor u relevante informatie (bij voorbeeld in het kader van een [nieuw]t programma, aankondiging van een masterclass, het toezenden van de gepresenteerde sheets bij een programma dat u gevolgd heeft);
b. om de aankoop van diensten en de aankoop en het verzenden van producten door EIBE mogelijk te maken;
c. om een deelnemerslijst samen te stellen van een programma waarvoor u zich heeft aangemeld;
d. om uw keuzes vast te leggen, evenals de interactie die we met u daarover hebben, om zo op maat te kunnen bepalen hoe we in de toekomst met u communiceren (bijvoorbeeld door u geen informatie toe te zenden over een service die u al heeft ontvangen);
e. om nieuws(brieven) te kunnen verzenden;
f. om ‘viewer-based tracking’ mogelijk te maken: hiermee kunnen we zien welke video’s (ook in combinatie met elkaar) aantrekkelijk zijn voor de afnemers van onze diensten;
g. om een enquête naar u te sturen over een programma waaraan u heft deelgenomen, evenals over onderwerpen die wij belangrijk vinden om de dienstverlening vanuit EIBE te kunnen verbeteren;
h. om machtigingen voor betalingen en betalingen als zodanig mogelijk te maken en om onze financiële administratie te kunnen verzorgen;
i. om onze website te kunnen beheren en verbeteren.

Alle door u verstrekte informatie, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, wordt vertrouwelijk door EIBE behandeld.

We hanteren de volgende regels voor commerciële e-mails en berichten:

a. We gebruiken geen valse of misleidende aanduidingen of e-mailadressen;
b. We maken het fysieke adres van EIBE openbaar;
c. We monitoren derde-partijen op de naleving van de regels rond het gebruik van marketing instrumenten;
d. We honoreren op de kortst mogelijke termijn verzoeken om uitschrijving (bijvoorbeeld voor wat betreft de nieuwsbrieven) en hebben hiertoe een link op de betreffende e-mails staan.

U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde informatie niet aan ons te verstrekken en/of om de informatie die wij van u bewaren, via een email bericht aan EIBE laten wijzigen of laten verwijderen. Wees u er a.u.b. wel bewust van dat bepaalde informatie nodig is om u in te schrijven voor een programma of om van bepaalde diensten gebruik te maken.

Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u ons mailen via eibe@ese.eur.nl en dan zullen we u binnen 30 dagen verwijderen uit alle correspondentie.

Gegevensdeling met derden
In opdracht van EIBE kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. EIBE maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. EIBE kan uw (persoons) gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

EIBE verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien een u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens waarbij dit wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen en bezwaar maken
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan EIBE. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.

U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover EIBE nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore.

Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: eibe@ese.eur.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met EIBE via eibe@ese.eur.nl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop EIBE persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die EIBE met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door EIBE.

De functionaris gegevensbescherming van de EUR zelf is te bereiken via privacy@eur.nl.

Beveiliging van uw gegevens en het gebruik van cookies
EIBE zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

EIBE zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. De data zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die specifiek rechten hebben gekregen om de systemen te raadplegen en de persoonsgegevens te gebruiken. Ze zijn verplicht om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

EIBE maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

We gebruiken Google Analytics om zo veel mogelijk geanonimiseerd inzicht te krijgen in bezoekersstromen en paginaweergaves op onze website. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld die naar u te herleiden is. Google Analytics bewaart gegevens over de pagina’s die u bezoekt, hoe lang u op de website bent, hoe u daar gekomen bent en waar u op klikt. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. U kunt het gebruik van de cookies weigeren door de settings in uw browser aan te passen. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet de hele functionaliteit van onze website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van uw data door Google op de wijze en voor de doeleinden als hiervoor uiteengezet. U kunt hier meer informatie over het privacy-beleid van Google vinden.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

Bezoekers hebben vanaf onze websites de mogelijkheid om naar externe websites te navigeren. Wanneer de bezoeker de optie selecteert om de inhoud van deze websites te bekijken, navigeren ze weg van de  website van EIBE  naar die andere web site. Bij uw bezoek aan die andere websites kunnen diverse cookies gebruikt worden. EIBE is niet verantwoordelijk voor cookies die worden gebruikt op die andere websites.

EIBE bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Data-lek
Als er sprake is van een data-lek met kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U wordt binnen 7 werkdagen van een vermoeden van een data-lek op de hoogte gesteld via email.

Een data-lek is het onrechtmatig (dus zonder toestemming van de desbetreffende bedrijven of overheidsinstanties) toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of op enige wijze openbaar maken van persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking aan derden
Met uitzondering van het gestelde in deze privacyverklaring en de overige leden van dit artikel zal EIBE de persoonsgegevens die we van u verzamelen niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven EIBE daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

EIBE zal uw naam en adresgegevens verstrekken aan de besteldienst die de door u bestelde artikelen bij op het door u opgegeven adres bezorgd.

De in dit artikel bedoelde derden gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Wijziging privacyverklaring, verwijzing naar andere websites en versiebeheer
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze tekst regelmatig te blijven raadplegen.

Op de website van EIBE treft u een aantal links aan naar andere websites. Ondanks een zorgvuldige selectie is EIBE niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy-beleid, de disclaimer, de copyright berichtgeving en algemene voorwaarden van de sites die u bezoekt.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 16 oktober 2018 en laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2018.