Wat wij doen

Het Erasmus Institute for Business Economics (EIBE) is in juni 2018 opgericht. Wij werken met een vast team van een directeur, een executive assistent, een secretaris, onderzoekers en student-assistenten. EIBE kent verder een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken van EIBE. Deze staat de directeur met raad terzijde.

De werkzaamheden van EIBE hebben betrekking op de bedrijfseconomie, ook wel bedrijfshuishoudkunde genoemd. Hierbij richten wij ons op beslissers, bestuurders en beleidsmakers in de private en publieke sector. Zij zijn het die vanuit hun positie de vertaling moeten maken van dat wat buiten gebeurt, op politiek en maatschappelijk niveau, naar binnen: de interne gevolgen voor mensen, processen en procedures. In ons werk onderscheiden wij vier hoofdactiviteiten.

 

Wij verbinden bedrijfseconomische thema’s.

Verbinden en integreren. De bedrijfseconomie bestaat van oudsher uit vier afzonderlijke specialismen: Accounting, Finance, Marketing en Organisatie. In de afgelopen jaren zijn daar twee belangrijke aspecten bij gekomen. Dit zijn data-, informatie- en kennismanagement, en goed leiderschap. Beide hebben zowel een verbindende als een verdiepende functie. Het toenemende belang van leiderschap, ethiek en een bezinning op waarden en drijfveren zorgt bovendien voor verdere integratie van de vier traditionele specialismen in de ontwikkeling van de moderne bedrijfseconoom. Het is deze integratie die wij op alle niveaus willen bevorderen.

ESB Artikel: ‘De moderne bedrijfseconoom moet mee met de tijdsgeest’

 

Wij ondersteunen de uitvoerende werkmaatschappijen.

Initiëren en faciliteren. Een aantal van onze zustermaatschappijen houdt zich ook bezig met vernieuwend (executive) onderwijs en onderzoek op het gebied van bedrijfseconomie. EIBE vervult hierbij een initiërende en faciliterende rol. Wij bevorderen dit onderzoek en onderwijs door startfinanciering, administratieve ondersteuning en onderzoekassistentie. Daarnaast wordt synergie en multidisciplinaire kennisontwikkeling gestimuleerd. Hiertoe organiseren wij ook interne inspiratiebijeenkomsten, waar een van onze wetenschappers concreet ingaat op een bedrijfseconomisch thema.

Ondernemingen

 

 

Wij vernieuwen het bedrijfseconomische denken.

Ontwikkelen en verdiepen. De veranderingen die zich in de samenleving altijd voordoen, verlangen dat ook het bedrijfseconomisch denken voortdurend in ontwikkeling is. Wij leveren hieraan een actieve bijdrage, met een proactieve visie. Met onze verdiepende artikelen en door het verspreiden van vernieuwend, bedrijfseconomisch nieuws, vernieuwen wij het bedrijfseconomische denken. Daarnaast wordt onder meer onderzoek verricht naar menselijke waardigheid, deugdzaam leiderschap, liefde in organisaties en wederkerigheid in relaties. Hierbij werken economen, theologen, filosofen en bedrijfskundigen samen.

Nieuws en Verdieping

Wij introduceren de moderne Rotterdamse Bedrijfseconoom.

Opleiden en excelleren. Een goede bedrijfseconoom is meer dan de som der delen. Wij noemen dit De moderne Rotterdamse Bedrijfseconoom. Al onze activiteiten zijn erop gericht dit type bedrijfseconoom op te leiden en voortdurend te voorzien van de nieuwste inzichten. Zo kan deze breed onderlegde specialist excelleren in zijn of haar vakgebied. Waarbij ook het gereedschap is aangeleverd om ethische overwegingen deel te laten zijn van diens rol, als leidinggevende, als professional, en als verantwoordelijke functionaris in het contact met de klant.

Gedachtegoed

Opleidingen