De Rotterdamse Bedrijfseconoom

Bedrijfseconomie die bijdraagt aan de samenleving

De economie, dat zijn wij. Het is mensenwerk. Wij kunnen er dus aan bouwen, dingen veranderen, het systeem anders inrichten. Dat is ook precies wat wij doen, want economie gaat – uiteindelijk – over de mens in een maatschappij. Geld verdienen, risico’s in kaart brengen, het hoort erbij maar hoe dit gebeurt en of alle betrokken belangen worden meegewogen en worden bediend, dit wordt steeds belangrijker.

 

De bedrijfseconomie bestudeert het economisch handelen in de bedrijfshuishouding.

 

Groei en duurzaamheid, de behoeften van de mens en van deze planeet: zij moeten met elkaar in een zodanig evenwicht worden gebracht, dat er sprake is van leefbaarheid en welzijn, zowel voor huidige als toekomstige generaties. Het streven naar een duurzame economie die maximaal welzijn oplevert voor de samenleving, is een ongekende uitdaging en ook een opgave waar de mensheid nog niet eerder mee te maken had. Ons leven in alle bedrijvigheid vindt plaats op deze planeet, een plek die steeds voller is geworden. Deze aarde waar het ecologisch evenwicht zoek is. Wij zijn ook natuur.

 

De bedrijfseconomie bestudeert het bedrijf in de bedrijfskolom, dus de gehele waardeketen en de bredere omgeving.

 

Bedrijven hebben een plaats en een functie in de samenleving. En zeker nu, waar een grote (om)slag gemaakt moet worden naar een samenleving die ‘futureproof’ is. Dit gaat niet over politiek. Wel over keuzes en hoe die worden waargemaakt. Het gaat erom vanuit een ethische benadering te kijken naar de grote uitdagingen – klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, sociale ongelijkheid – en deze om te zetten in doelen, plannen, en praktische uitvoering. Beslissers, specialisten, beleidsmakers, managers en bestuurders, in welke rol de bedrijfseconoom ook opereert binnen de organisatie, het zijn deze drie kenmerken die in onderlinge samenhang juist nu het verschil maken: professionaliteit, dienstbaarheid, betrouwbaarheid.

 

De Rotterdamse Bedrijfseconoom

De Rotterdamse bedrijfseconoom is een professional, een specialist, met een veelzijdige kijk op ondernemingen, die zorgt voor en stuurt op fatsoenlijk zakendoen. Het betekent dat de beste vakkennis alleen niet genoeg is. De huidige tijd, de maatschappij én de uitdagingen die aangegaan moeten worden vragen om zowel een hands-on mentaliteit en aanpak, als een gedegen inbreng van waarden, ethiek en moraal.

 

Professionaliteit, dienstbaarheid, betrouwbaarheid hoort bij deugdzaam leiderschap.

 

 

Bedrijfseconomie, wat zit erin? Van vier naar zes elementen

Van oudsher bestaat de bedrijfseconomie uit vier hoofdaspecten: Accounting, Finance, Marketing en Organisatie. Inmiddels zijn hier twee andere aspecten bijgekomen, die inwerken op de vier hoofdterreinen en zodoende een breder palet bieden. Dit zijn Data-, informatie- en kennismanagement, en Ethiek en leiderschap. Aldus ontstaat een meer holistische benadering van wat de bedrijfseconomie is, doet, en biedt. Onze visie is dat de moderne bedrijfseconoom kennis en waarden integreert, en zo de professional is die bijdraagt aan het bedrijf, de samenleving, en aan de inrichting van een duurzame economie.

Data is het moderne goud, wordt wel gezegd. Ons bestaan, alle besluitvorming en elke bedrijfsvoering is verstrengeld met en afhankelijk van grote hoeveelheden data. Data-analyse en datatoepassing is onmisbaar en hoort inmiddels thuis in het standaard curriculum van de bedrijfseconoom. Dit vraagt tevens om een integrale, grondige benadering. Daarnaast moet de bedrijfseconomie niet losgekoppeld worden van normen en waarden. Immers, bedrijfseconomisch handelen is menselijk handelen, en daarom zal de vraag naar ‘goed en kwaad’ altijd gesteld en beantwoord moeten worden. De ontwikkeling van een moreel kompas is dus essentieel om goede bedrijfseconomische beslissingen te nemen. De juiste toepassing en combinatie van deze zes aspecten geeft de bedrijfseconoom meerwaarde in organisaties. En zo kan de bedrijfseconoom tegelijkertijd specialist zijn op de ‘harde’ kenniskant en generalist op de ‘soft and smart’ skills.

 

 

Samengevat: de moderne bedrijfseconoom is iemand die zich verdiept in de waarde en samenhang van al deze elementen, en deze ‘interactieve’ informatie gebruikt bij het sturen, managen, en adviseren. Dit hoort ook bij wat wij noemen de relationele economie – een netwerk van relaties, afspraken en verbindingen waarin het de kunst en opgave is om alle belangen simultaan te behartigen. Hierbij gaat het ook om de belangen van de stakeholders die geen of een nauwelijks hoorbare stem hebben, waarvan de aarde, de natuur wel het beste voorbeeld is. De inzet: een win-win-win uitkomst.

 

 

De moderne bedrijfseconoom moet mee met de tijdgeest

Het mensbeeld dat de moderne bedrijfseconoom hanteert is belangrijk om doelen, middelen en aanwendingsmethoden te bepalen. Het mensbeeld van de homo economicus is van analytische en inspirerende waarde voor de economie en de tot nog toe gebruikte economische modellen, maar het is een tamelijk eng beeld. Een nieuw mensbeeld, de ‘homo dignus’, biedt een goed alternatief. Dit beeld laat de mens zien als waardig, doch beperkt. Deze verlaat de kern van de economie niet, maar zorgt voor meer variëteit in het bepalen van doelen, middelen en aanwendingsmethoden. Ook het beeld van de mens als ‘steward’ kan van waarde zijn. Het beeld van de mens als rentmeester kan leiders helpen om verder te denken dan de mens zelf en geld. Aanpassingsvermogen en tevredenheid zijn dan belangrijker dan maximalisering.

De moderne, ‘Rotterdamse Bedrijfseconoom’ ontwikkelt zich dus door het oorspronkelijke ‘klavertjevier’ plus de twee andere elementen te beheersen. De samenhang tussen deze zes vormt een moderniseringsslag die nodig is gezien de ontwikkelingen van mens, maatschappij en economie. In de praktijk zal het zo zijn dat een bedrijfseconoom op de arbeidsmarkt de eerste jaren vooral wordt aangespoord tot specialisatie en daarom smal georiënteerde taken krijgt toegewezen. Echter, wanneer de bedrijfseconoom doorgroeit naar meer verantwoordelijke en leidinggevende functies, wordt het holistische denken steeds belangrijker. Overspecialisatie loont dan niet meer. Door de vier luiken van de bedrijfseconomie te integreren met elementen uit de ethiek en data-, informatie- en kennismanagement krijgt de bedrijfseconoom dus meerwaarde in de praktijk.

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie is een uniek wetenschapsgebied en laat zich vergelijken met Economie in het algemeen en Bedrijfskunde.

Bedrijfseconomie als enige in zijn soort

EIBE staat in dienst van: