Erasmus Economics and Theology Institute (EETI)

Het Erasmus Economics and Theology Institute is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en training op het snijvlak van theologie en economie.

Als instituut werkt EETI samen met EIBE (Erasmus Institute for Business Economics) aan de bredere missie van een geestrijke economie (soulful economics). De activiteiten vinden plaats in nauw verband met ESAA (Erasmus School of Accounting & Assurance) en het valorisatieproject Erasmus Centre for Relational Economics, Values and Leadership (EC-RVL)

EETI stelt zich ten doel bij te dragen aan een florerende samenleving waar mensen tot hun recht komen door middel van de volgende activiteiten:

  • fundamenteel onderzoek,
  • participatie in initieel onderwijs en
  • post-initieel contractonderwijs

Het (leer)doel van deze activiteiten is:

kennis te vergaren over de manier waarop in de antieke en christelijke traditie en tot op heden economische opvattingen en gedragingen met theologische overtuigingen verweven zijn. Mensbeelden, omvattende verhalen van hoop en verlangen, drijfveren, visies op deugden en ondeugden, levensbeschouwelijke en ethische overtuigingen spelen een expliciete en nog vaker een onbewuste rol, bijv. in vragen rondom eigendom, rente, schuld, relaties, vertrouwen en contracten.

inzicht te krijgen in de manier waarop overtuigingen, verhalen en idealen gedrag bepalen.

bewustwording van eigen gedrag en de sturende rol van levensbeschouwelijke en theologische noties te creëren in organisaties en bedrijf.

Achtergrond

Voordat de economische wetenschap zich tot een eigen discipline ontwikkelde waren vragen van economische aard onderdeel van theologische verhandelingen. Vragen van menselijk gedrag, deugden en ondeugden in het sociale en economische verkeer kwamen aan de orde in het bredere verband van religie en theologie. Nadat de economische wetenschap deze verbanden lange tijd heeft ontkend en de economie als autonoom terrein wilde behandelen is er nu weer volop aandacht voor de rol van de mens als wezen met drijfveren, een verhaal, en levend binnen tradities. EETI wil expliciet ruimte geven aan vragen die op dit grensvlak spelen en wil putten uit wat theologische tradities te bieden hebben. Dit sluit onmiddellijk aan bij de persoon en het gedachtegoed van Desiderius Erasmus, naar wie deze universiteit in haar naam verwijst. Desiderius Erasmus (geboren in Rotterdam 1467, overleden in Basel 1536) was een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filoloog, filosoof, schrijver en humanist, die terug wilde gaan naar de bronnen van Europese beschaving, de klassieke en christelijke geschriften. Op die manier streefde hij naar een samenleving waar mensen floreren.

Betrokken deskundigen
EETI maakt gebruik van internationaal vermaarde deskundigen zoals: prof. dr. Paul van Geest, prof. dr. Lans Bovenberg, prof. dr. Cornelis (Kees) van der Kooi, prof. dr. Govert Buijs, dr. Bas van Os, dr. Joost Hengstmengel, dr. Niels Rietveld.