Diversiteit en inclusie – een quick fix? Kijk naar het systeem

Wat zijn de stappen die ik moet zetten om te zorgen dat diversiteit en inclusie geregeld is? Het kan toch niet zo moeilijk zijn? Helaas is de problematiek rondom diversiteit en inclusie complex. De complexiteit van de thematiek komt voort uit de verschillende lagen en sociale dimensies waarop het probleem speelt en zichzelf in stand houdt. Het behoud van de status quo is hardnekkig in onderlinge interacties en veranderingen zijn van invloed op verschillende niveaus van organiseren. De infographic geeft deze gelaagdheid visueel weer.

 

Invloed op verschillende niveaus

De volgende hoofdniveaus zijn weergegeven: de maatschappij (wereldwijd), de maatschappij (Nederland), de organisatie, de afdeling, teams en het individu. Hieronder vallen verschillende elementen die diversiteit en inclusie kunnen bemoeilijken of bevorderen. Uiteraard is de infographic niet volledig en is er ook zeker discussie mogelijk over de indeling. Wel vormt het een startpunt. Door je bewust te zijn van de verschillende lagen waarop dit onderwerp speelt, ben je beter in staat te interveniëren.

Ter illustratie, op het niveau van de maatschappij (wereldwijd) kan een periode van economische neergang zorgen voor een zwakkere positie voor werknemers op de arbeidsmarkt op nationaal niveau. Bij een grotere beschikbaarheid van potentiële arbeidskrachten ervaren organisaties minder druk om open te staan voor meer diversiteit in werknemers. Een ander voorbeeld: op organisatieniveau kan een prestatie-evaluatie systeem nadelig uitpakken voor bepaalde groepen medewerkers. Opwaartse beïnvloeding is ook mogelijk: een leidinggevende op afdelingsniveau kan door een inclusieve manier van leidinggeven een positief effect hebben op diversiteit en inclusie op de afdeling. Dit voorbeeldgedrag kan vervolgens ook positieve effecten hebben op de attitude naar diversiteit en inclusie op organisatieniveau.

Belangrijk op individueel vlak, is het onderscheid tussen werk- en niet werkgerelateerde dimensies. Waar deze in de infographic apart zijn weergegeven, bestaat er in de praktijk vaak aanzienlijke overlap. We laten immers onszelf als persoon niet thuis zodra we naar ons werk gaan. De beschikbare ruimte hiervoor in de werksetting varieert echter. Wel is oog voor de mens als geheel een belangrijk aangrijpingspunt voor het slagen van diversiteit en inclusie.

Toe naar een oplossing

Een eenvoudige oplossing voor meer diversiteit en inclusie is helaas niet direct voorhanden, maar er zijn zeker stappen te zetten. De infographic maakt de mogelijke consequenties op andere niveaus sneller inzichtelijk. Het toespitsen van de infographic op de realiteit van de eigen organisatie biedt aangrijpingspunten voor interventies.

Lisanne Veter is PhD Candidate bij Erasmus Governance Institute (EGI) en programmadirecteur van de Executive Masterclass ‘De Waarde(n) van Diversiteit’.

Naar overzicht