De Rotterdamse Bedrijfseconoom

De economie van vandaag vraagt om een ethische benadering van vraagstukken als duurzaamheid en groei. Economie gaat niet louter over geld verdienen en risico’s in kaart brengen, maar over de mens in een maatschappij. Dit alles is niet nieuw, maar het belang ervan wordt steeds duidelijker.

De activiteiten rondom EIBE spelen zich af op het veld van de bedrijfseconomie. Van oudsher bestaat de bedrijfseconomie uit vier hoofdaspecten, namelijk Accounting, Finance, Marketing en Organisatie. Hierbij zijn twee andere aspecten van belang die inwerken op de vier hoofdterreinen. Het gaat hierbij om data-, informatie- en kennismanagement enerzijds en om ethiek en leiderschap anderzijds. In het huidige tijdperk is er veel meer data beschikbaar en analyseerbaar dan voorheen. Dit vraagt om een integrale, grondige benadering. Daarnaast moet de  bedrijfseconomie niet losgekoppeld worden van normen en waarden. Omdat bedrijfseconomisch handelen menselijk handelen is, zal de vraag naar ‘goed en kwaad’ altijd gesteld en beantwoord moeten worden. De ontwikkeling van een moreel kompas is dus essentieel om goede bedrijfseconomische beslissingen te nemen. De juiste toepassing en combinatie van deze zes aspecten geeft de bedrijfseconoom meerwaarde in organisaties.

De moderne bedrijfseconoom zou zich moeten verdiepen in de waarde en samenhang van al deze elementen, zodat zijn of haar sturen daardoor wordt geïnformeerd, er sprake is van de behartiging van belangen die simultaan nagestreefd worden en er gestreefd wordt naar een duurzame economie die maximaal welzijn oplevert voor de samenleving.

De moderne bedrijfseconoom moet mee met de tijdgeest

Het mensbeeld dat de moderne bedrijfseconoom hanteert is belangrijk om doelen, middelen en aanwendingsmethoden te bepalen. Het mensbeeld van de homo economicus is van analytische en inspirerende waarde voor de economie en de tot nog toe gebruikte economische modellen, maar het is een tamelijk eng beeld. Een nieuw mensbeeld, de ‘homo dignus’, biedt een goed alternatief. Dit beeld laat de mens zien als waardig, doch beperkt. Deze verlaat de kern van de economie niet, maar zorgt voor meer variëteit in het bepalen van doelen, middelen en aanwendingsmethoden. Ook het beeld van de mens als ‘steward’ kan van waarde zijn. Het beeld van de mens als rentmeester kan leiders helpen om verder te denken dan de mens zelf en geld. Aanpassingsvermogen en tevredenheid zijn dan belangrijker dan maximalisering.

De moderne, ‘Rotterdamse Bedrijfseconoom’ ontwikkelt zich dus door het oorspronkelijke ‘klavertjevier’ plus de twee andere elementen te beheersen. De samenhang tussen deze zes vormt een moderniseringsslag die nodig is gezien de ontwikkelingen van mens, maatschappij en economie. In de praktijk zal het zo zijn dat een bedrijfseconoom op de arbeidsmarkt de eerste jaren vooral wordt aangespoord tot specialisatie en daarom smal georiënteerde taken krijgt toegewezen. Echter, wanneer de bedrijfseconoom doorgroeit naar meer verantwoordelijke en leidinggevende functies, wordt het holistische denken steeds belangrijker. Overspecialisatie loont dan niet meer. Door de vier luiken van de bedrijfseconomie te integreren met elementen uit de ethiek en data-, informatie- en kennismanagement krijgt de bedrijfseconoom dus meerwaarde in de praktijk.

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie is een uniek wetenschapsgebied en laat zich vergelijken met Economie in het algemeen en Bedrijfskunde.

Bedrijfseconomie als enige in zijn soort

EIBE staat in dienst van: